REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.promedus.pl
Decydując się na dokonywanie zakupów w firmie Promedus sp. z o.o. za pośrednictwem strony internetowej sklep.promedus.pl, akceptują Państwo warunki określone w niniejszym Regulaminie.

§1 Postanowienia ogólne
1. Postanowienia niniejszego Regulaminu określają zasady zawierania umowy sprzedaży towaru pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, przy wykorzystaniu sklepu internetowego pod adresem internetowym sklep.promedus.pl.
2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 z późn. zm.). Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie Regulaminu obowiązującego w momencie złożenia zamówienia.
3. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej sklepu, odnoszące się do produktów z cenami włącznie, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

§2 Definicje
1. Sprzedawca – Promedus sp. z o.o. 92-108 Łódź, ul. Janosika 135, NIP: 725-19-04-984, REGON: 100066059; Nr KRS 0000240353, Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sadowego
Kapitał Zakładowy 50.000,00 PLN; Zarząd: mgr inż. Maciej Mosiołek
2. Strona internetowa – serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.sklep.promedus.pl, za pomocą którego Klient może zamawiać towary przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
3. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznała zdolność prawną, prowadząca działalność gospodarczą, która używa Strony internetowej w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Promedus sp. z o.o.
4. Usługi – usługi świadczone przez Promedus sp. z o.o. drogą elektroniczną, wskazane w §3 niniejszego Regulaminu.
5. Umowa – umowa zawierana online pomiędzy Klientem a Promedus sp. zo.o.

§3 Usługi
1. Promedus sp. z o.o. za pomocą strony internetowej, świadczy usługi polegające na sprzedaży online towarów przez siebie oferowanych zgodnie z ich specyfikacją znajdującą się na stronie internetowej i doręczeniu ich na wskazany adres.
2. Wszelkie informacje, dane i materiały udostępniane na Stronie internetowej (w tym m.in. nazwy, logotypy i cenniki) oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej należą do Promedus sp. z o.o. lub podmiotów współpracujących i są chronione prawami autorskimi, prawami do znaków towarowych, prawami do baz danych lub innymi prawami własności intelektualnej.

§4 Zawarcie i warunki Umowy
1. Klient może korzystać z Usług dostępnych przez stronę internetową www.sklep.promedus.pl z zastrzeżeniem spełnienia wymagań technicznych, o jakich mowa w §5 Regulaminu, oraz pod warunkiem akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Postanowienia niniejszego Regulaminu mają charakter porozumienia pomiędzy Promedus sp. z o.o. a Klientem oraz określają podstawy prawne i warunki Umowy.
3. Każdy Klient zobowiązany jest, w chwili podjęcia czynności zmierzających do zawarcia Umowy, do przestrzegania warunków niniejszego Regulaminu.
4. Stronami Umowy są Klient oraz Promedus sp. z o.o.
5. Klient potwierdza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i do zawierania prawnie wiążących zobowiązań, akceptując zaś warunki niniejszego Regulaminu przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność finansową za należyte wykonanie Umowy.
7. Warunkami zawarcia Umowy są: prawidłowy przebieg procesu zamówienia towaru, w tym podania kompletnych danych wraz z NIP prowadzonej działaności gospodarczej jeśli chce otrzymać fakturę VAT, akceptacja warunków niniejszego Regulaminu i dokonanie opłaty za zamówiony towar.
8. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej sklep.promedus.pl są cenami wyrażonymi w PLN brutto (zawierają podatek VAT). Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów transportu.

9. Moment sprzedaży następuje po potwierdzeniu przez Sprzedawcę, że zamówienie jest przekazane do realizacji.
10. Aby złożyć zamówienie nie ma konieczności rejestracji, wystarczy wypełnić odpowiednie pola w formularzu podczas składania zamówienia.
11 .Proces zamówienia Usługi wymaga podjęcia następujących kroków:
a) wejścia przez Klienta na Stronę internetową;
b) wyboru przez Klienta towaru;
c) zaznaczeniu pod wybranym towarem pola „Dodaj do koszyka”
d) po zakończeniu wyboru towarów „Przejdź do kasy”
e) podania danych do wystawienia faktury VAT, danych kontaktowych Klienta, danych adresowych do wykonania dostawy
f) wyboru sposobu odbioru towaru: osobistego lub dostarczenia przez kuriera;
g) w kolejnym etapie Klient dokonuje wyboru sposobu płatności (za pobraniem u kuriera lub poprzez platformę obsługującą płatności online), potwierdza zamówienie i zostaje przekierowany na stronę odpowiednią do dokonania wybranego sposobu płatności;
h) po prawidłowym dokonaniu płatności za zamówiony towar, na podany przez Klienta adres e-mail przesłana zostanie wiadomość z potwierdzeniem dokonania zamówienia.
12.Dokonując zakupów w sklepie internetowym Klient ma możliwość wyboru metody płatności:
• za pobraniem u kuriera,
• poprzez platformę obsługującą płatności online,
• standardowym przelewem na rachunek bankowy:
NR konta: 42 1090 2705 0000 0001 0966 2639
11. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostaje usunięte z systemu. W tytule płatności wystarczy podać tylko numer składanego zamówienia.
12. Moment zawarcia Umowy następuje w chwili gdy sklep.promedus.pl potwierdzi przyjęcie zamówienia przesyłając wiadomość na adres wskazany przez Klienta adres oraz prawidłowego dokonania przez Klienta opłaty za Usługę oraz zaksięgowaniu tej wpłaty na koncie bankowym Sprzedawcy.
13. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Klient zamiast potwierdzenia przyjęcia zamówienia otrzymuje informację o możliwości realizacji wyłącznie części zamówienia. W takim przypadku Klient podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub rezygnacja z całości zamówienia). W przypadku niepodjęcia przez Klienta żadnej decyzji w terminie 2 dni roboczych, całe zamówienie zostaje anulowane.
14. Etapem końcowym realizacji zamówienia jest dostarczenie zamówionego towaru na wskazany przez Klienta adres lub osobisty odbiór towaru, jeżeli tak zostało przez Klienta określone, pod adresem siedziby Sprzedawcy: Promedus sp. z o.o., 92-108 Łódź, ul. Janosika 135.
15. Na podstawie Umowy Promedus sp. z o.o. jest zobowiązany do wydania lub dostarczenia zamówionego towaru we wskazanym terminie w momencie zamawiania towaru. Promedus sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu dostawy produktów o kolejne dni o czym poinformuje Klienta.
16. Obsługa zamówień przez Promedus sp. z o.o. jest realizowana od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00-17:00. Wszelkie zapytania i wątpliwości należy kierować pod adres e-mail: biuro@promedus.pl lub telefonicznie: 42 678-07-07, 515-200-119.

§5 Warunki techniczne korzystania z Usług
1. Do korzystania z usług sklepu internetowego niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w podanych wersjach lub nowszych, z włączona obsługą plików „cookies”: Internet Explorer 8, Opera 10.00, Google Chrome 10.0, Mozilla 4.0 lub ich nowsze wersje).

§6 Odpowiedzialność

1. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikające z niestosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Prezentowane na Stronie internetowej materiały, informacje lub ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
3. Wybrane towary mogą być w określonym czasie objęte promocją, której warunki mogą różnić się od warunków zawartych w niniejszym Regulaminie. Promocje, rabaty, itp., co do zasady nie łączą się. Szczegółowe zasady i warunki korzystania z promocji będą każdorazowo opublikowane na stronie sklepu internetowego.
4. W przypadku braku możliwości wykonania Usługi z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, Klientowi zostanie zaproponowany towar zbliżony do zamówionego, ewentualnie w przypadku braku porozumienia z Klientem zostanie mu niezwłocznie zwrócona cena uiszczona za towar.
5. W przypadku braku możliwości dostarczenia towaru pod wskazany przez Klienta adres z przyczyn niezależnych od Promedus sp. z o.o., jak np. z powodu podania błędnego adresu, czy niezastania odbiorcy pod wskazanym przez Klienta adresem, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za spowodowane takimi okolicznościami nieterminowe wykonanie Usługi. W takim przypadku koszty ponownej wysyłki pokrywa Klient.

§7 Ochrona danych osobowych
Informacje dotyczące wykorzystania danych osobowych Klientów znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem:
https://www.promedus.pl/rodo-klauzula-informacyjna

§8 Reklamacje.
1. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi produkty bez wad.
2. Wszelkie reklamacje dotyczące towarów i usług należy zgłaszać na adres e-mail: biuro@promedus.pl lub pocztą na adres: Promedus sp. z o.o., 92-108 Łódź, ul. Janosika 135.
3. Klient w reklamacji powinien wskazać:
- swoje imię i nazwisko
- dane pozwalające zidentyfikować transakcję (np. numer identyfikujący transakcję, login zarejestrowanego Użytkownika, datę złożenia zamówienia etc.)
- przedmiot reklamacji, jej przyczynę oraz, w zależności od okoliczności, dokumentację zdjęciową
- dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail) umożliwiające skontaktowanie się z Klientem po rozpatrzeniu reklamacji.
4. Jeżeli dane podane przez Klienta nie są wystarczające do rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu uzupełnienia zaistniałych braków reklamacji.
5. Reklamacje rozpatrywane będą Promedus sp. z o.o. w terminie 14 dni roboczych od daty doręczenia reklamacji.
6. Reklamacje będą rozpatrywane w ramach warunków gwarancji określonych dla poszczególnych produktów.
7. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych w formie paczki za pobraniem.
8. O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację poinformowana zostanie pocztą elektroniczną lub pocztą zwykłą.

§9 Postanowienia końcowe

1.Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie internetowej sklepu i zastępuje wszelkie wcześniej obowiązujące postanowienia w tym zakresie.
2.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu. Regulamin w nowej treści wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej sklepu. Zmiany w regulaminie nie dotyczą zamówień złożonych przed datą wprowadzenia zmiany.
3.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 z późn. zm.).

Copyright © 2022 Promedus sp. z o.o. Bezpośredni importer sprzętu medycznego i stomatologicznego -- Projekt i wykonanie Magento - Cenobitz.com Marketing Internetowy